रोम्बस सेकेण्डरी स्कुलमा भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

63

भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १० कमलविनायकमा रहेको यस रोम्बस सेकेण्डरी स्कुलमा भर्ना खुल्यो ।
अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकबाट पठन पाठन हुदैं आएको यस विद्यालयमा भर्ना खुल्यो ।
-यातायातको सुविधा
थप जानकारीको लागि

विज्ञापन सामाग्री